Użyczanie pomieszczeń ŁAŹNI RKŚTiG

ZARZĄDZENIE NR 3/2019
DYREKTORA „ŁAŹNI” – RADOMSKIEGO KLUBU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERII
Z DNIA 20.02.2019

W sprawie: zasad użyczania i wypożyczania sprzętu oraz wynajmowania i użyczania pomieszczeń w „ŁAŹNI”- Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii

Na podstawie § 14 pkt.1 § 15 pkt. 3 podpunkt 4 § 16 pkt. 1 Statutu „Łaźni”- Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii, zwanej dalej Łaźnią, Dyrektor Łaźni zarządza co następuje :

§1

W „ŁAŹNI” mogą być wynajmowane lub użyczane następujące pomieszczenia:

1. ul. Żeromskiego 56 – 1 sala wystawowo-koncertowa na max.100 miejsc, w zależności od aranżacji, z możliwością wykorzystania pomieszczeń przyległych na np.: garderoby.

2. ul. Traugutta 31/33 – 2 sale wystawowe (max.40 lub 60 miejsc), z możliwością przeprowadzania szkoleń, konferencji i kameralnych koncertów.

§ 2

W „ŁAŹNI” może być wynajmowany, wypożyczany lub użyczany następujący sprzęt:

1. ul. Źeromskiego 56 - oświetlenie sceniczne –kameralne (reflektory, punktaki),

- profesjonalne oświetlenie wystaw,

- nagłośnienie (koncerty kameralne, konferencje),w tym mikrofony, statywy…)

- fortepian,

- rzutnik multimedialny, ekran,

2. ul. Traugutta 31/33 - system profesjonalnego oświetlenia wystaw,

- możliwe doświetlenie imprez kameralnych reflektorami na statywie, punktaki

- rzutnik multimedialny, ekran,

3. Ilość krzeseł, ewentualnych stolików (ilość ograniczona), oraz potrzeby w zakresie użycia innego sprzętu należy ustalać na etapie składania zlecenia.

4. Wykorzystanie fortepianu przez wynajmującego zwiększa stawkę najmu o 100 % i wiąże się każdorazowo z dodatkowymi kosztami dot. strojeniem instrumentu.

5. Z uwagi na ochronę danych osobowych i elektronicznej dokumentacji instytucji, wyklucza się możliwość użyczania ( bez względu na formę) służbowego sprzętu komputerowego.

§3

1. W „Łaźni” obowiązują następujące stawki :

Z tytułu wynajmu sal :

a/ ul. Żeromskiego 56 - 250 zł za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu plus podatek VAT

b /ul. Traugutta 31/33 - 250 zł za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu plus podatek VAT

„ŁAŹNIA” zastrzega sobie możliwość innego naliczania kosztów wynajmu.

2. Do całkowitego rozliczenia kosztu najmu należy doliczyć każdą rozpoczętą godzinę związaną z przeprowadzeniem próby, montażem i demontażem aparatury, scenografii itp.

- koszt ten wycenia się na - 250 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus podatek VAT.

4. Stawki wynajmu obejmują :

- koszt obsługi obiektu tj. pracowników dozoru, akustyka, obsługi (bez prac. serwisu i ochrony)

- koszt standardowego wyposażenia sali (krzesła i stoły, elementy zastawy do cateringu)

- koszt udostępnienia standardowego sprzętu nagłaśniającego (mikrofon i głośnik)

- koszt udostępnienia standardowego sprzętu oświetleniowego (w tym: oświetlenie wystaw)

5. Wykorzystywanie innego, będącego w dyspozycji „ŁAŹNI” sprzętu (fortepian, rzutnik, ekran, reflektory, nagłośnienie sprzętu muzycznego, instrumenty muzyczne itp.) zwiększa zastosowaną stawkę wynajmu o 100% .

6. Konieczność wykorzystania innego sprzętu, nie będącego w dyspozycji „ŁAŹNI”, zwiększa zastosowaną stawkę wynajmu o 100% plus koszty pozyskania od innego podmiotu, (np. transport…)

7. Wynajem sal i sprzętu wskazanych w niniejszym Zarządzeniu może być zrealizowany na rzecz osób fizycznych, prawnych, organizacji społecznych, religijnych oraz innych.

8. Stosowanie innych zniżek lub zaniechanie pobierania opłat jest możliwy tylko po otrzymaniu pisemnej zgody Prezydenta lub osoby przez niego upoważnionej.

§4.

1. Jeśli „ŁAŹNIA” uzna, że podczas imprezy organizowanej przez wynajmującego konieczna jest ochrona licencjonowanej agencji, to poinformuje o tym wynajmującego wraz ze wskazaniem czasu, zakresu i kosztów ochrony. Koszty ochrony będą obciążały wynajmującego zgodnie z zawartą przez niego umową z agencją.

2. Wynajmujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń w infrastrukturze i wyposażeniu wynajmowanych sal i sprzętu powstałych podczas przedsięwzięcia organizowanego przez wynajmującego.

3. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń z tytułu praw autorskich, ochrony dóbr osobistych itp. związanych z organizacją imprezy w wynajmowanych salach „ŁAŹNI” lub przy użyciu wynajętego lub użyczonego sprzętu , wszelką odpowiedzialność ponosi wynajmujący.

„ŁAŹNIA” nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 5.

„ŁAŹNIA” ma prawo odmówić wynajmu, jeśli uzna, że wynajmujący zamierza zorganizować w jej pomieszczeniach imprezę naruszającą dobre obyczaje, stwarzającą zagrożenie dla obiektu, niezgodne ze statutową działalnością lub obowiązującym prawem

§ 6.

Odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszego zarządzenia są osoby kierujące komórkami organizacyjnymi.

§ 7.

Traci moc zarządzenia Dyrektora „Łaźni” – Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii z dnia 05.02.2015.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r.

ZLECENIE NA WYNAJEM SALI

ZLECENIE WYNAJMU SALI_...pdf (135.2 KiB)

ZARZĄDZENIE 3/2019

ZARZADZENIE_3-2019.pdf (80.8 KiB)