XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Grochowiaka

Termin nadsyłania prac: do 31 marca 2018 roku
Rozstrzygnięcie konkursu: 21 kwietnia 2018 roku

Adres: ul. Żeromskiego 56, 26-600 Radom “Łaźnia" Radomski Klub ŚrodowiskTwórczych i Galeria

Regulamin:
1. Udział w nim mogą wziąć autorzy niezrzeszeni w ZLP i SPP.
2. Prace oceniane będą w 2 kategoriach:
- cykl utworów poetyckich do 6 wierszy w cyklu,
- pojedynczy utwór poetycki.
3. Tematyka utworów jest dowolna.
4. Prosimy o nadsyłanie opatrzonych godłem utworów w 4 egzemplarzach maszynopisu oraz dołączenie w zaklejonej kopercie krótkiej informacji o autorze (imię, nazwisko, adres i telefon). Maszynopisów nie zwracamy.
5. Prosimy o nienadsyłanie wierszy publikowanych lub nagrodzonych w innych konkursach.
6. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie. Udział w konkursie jest wyrażeniem zgody przez autora do bezpłatnej publikacji przez organizatorów nagrodzonych wierszy.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Grupa Literacka “Łuczywo”
“Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria

Wróć