21 lipca 2020 w siedzibie głównej radomskiej „Łaźni” przy ul. Żeromskiego 56 odbyło się wręczenie medalu Prezydenta Miasta Radomia Leszkowi Jastrzębiowskiemu, wieloletniemu prezesowi Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Czynności dokonał oficjalnie Zastępca Prezydenta Miasta Mateusz Tyczyński, któremu towarzyszył Dyrektor Wydziału Kultury UM Sebastian Równy. Kandydaturę L. Jastrzębiowskiego do medalu rekomendowała oficjalnie „Łaźnia” w ścisłym kontakcie ze środowiskiem współpracowników bohatera i społeczników zainteresowanych fotografowaniem. Data 21 lipca jest nieprzypadkowa, bo to rocznica urodzin 70-lecia Jastrzębiowskiego, co przypomniano w okolicznościowej prezentacji. Skromna, ze względu na warunki epidemiczne i kubaturę „Łaźni”, uroczystość była również pretekstem do przypomnienia faktu, że w 2021 roku odbędą się obchody jubileuszu 60-lecia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Leszek Jastrzębiowski od ponad ćwierćwiecza pełni funkcję prezesa Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego (RTF), organizacji społecznej z blisko 60-letnim stażem,, która od 1987 roku posiada swoją siedzibę w „Łaźni” przy ulicy Żeromskiego 56. Do RTF wstąpił w 1985 roku. Oprócz pasji artystycznych, niekwestionowany talent w organizowaniu i animowaniu życia fotograficznego
w Radomiu. Kurator i pomysłodawca wielu wystaw fotograficznych oraz konkursów
o znaczeniu ponadlokalnym, w których promował Radom, np. Salony Barwnych Przezroczy DIAPOL czy FotoNowela. Laureat m.in. Nagrody Wojewody Radomskiego (1997) oraz ministerialnej Zasłużony Działacz Kultury (1998).

Ważniejsze wystawy autorskie to między innymi: „Obrazki z mojego świata”, „Po cyfrowym deszczu”, „Mikrostruktury”, „Oblicza jazzu”, „Balonem nad Biebrzańskim Parkiem Narodowym”, „Dyskretny urok energetyki”.

Warto podkreślić systematyczną i wieloletnią działalność RTF pod wodzą Leszka Jastrzębiowskiego: cykliczne inicjatywy, jak comiesięczne kameralne wystawy
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, doroczne, obszerne prezentacje fotograficzne
w „Łaźni”, czy otwarte dla wszystkich chętnych spotkania poświęcone doskonaleniu umiejętności fotograficznych oraz nabywaniu wiedzy o możliwościach technicznych
w fotografowaniu. Leszek Jastrzębiowski chętnie wypowiada się także w mediach, komentując fachowo inicjatywy animowane przez RTF.

Życie zawodowe związał z energetyką. Będąc świadkiem budowy wielkiej energetyki w Polsce, zajmował różne eksponowane stanowiska w branży, aż do
2016 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. W sferze pozazawodowej, wierność, wytrwałość i determinacja w obszarze współkreowania społecznego ruchu fotograficznego dla szerokiego kręgu miłośników obiektywu, to niewątpliwie cechy warte docenienia Leszka Jastrzębiowskiego przedmiotowym Medalem.

Wróć